Topic outline

 • DOBRODOŠLI NA FORUM


  Drage kolege,


  u ovoj sekciji možete postavljati pitanja, bilo vezana za snalaženje na platformi, bilo o samim sadržajima, jedni drugima ili meni. Nemojte se ustručavati, slobodno pitajte sve što vas zanima ili vam predstavlja problem.
 • OSNOVNE INFORMACIJE O KURSU


  CILJNA GRUPA:

  Ovaj kurs namenjen je nastavnicima visokoškolskih ustanova.  Cilj obuke je da steknete produbljeno znanje i razumevanje savremene didaktike koje će vam omogućiti da svoje kurseve dizajnirate prema konceptu konstruktivnog usaglašavanja.   ISHODI KURSA:

  Nakon završetka ovog kursa polaznici će biti u stanju da:

  • kritički analiziraju trenutno stanje u akademskoj zajednici i ukažu na potrebu da svi univerzitetski nastavnici  razviju nastavničke kompetencije. 
  • definišu učenje, nabroje vrste učenja i opišu faze u procesu učenja,
  • objasne razlike među studentima u odnosu na njihove pristupe učenju i stilove učenja,
  • napišu ishode učenja za svoj kurseve i nastavne teme/jedinice,
  • izaberu i primene različite nastavne aktivnosti na osnovu kritičke analize njihovih karakteristika,
  • izaberu i primene različite tehnike ocenjivanja znanja studenata u skladu s planiranim ishodima učenja. 


  RASPORED AKTIVNOSTI:

  Kurs se sastoji iz dva dela:

  1. AKTIVNOSTI NA MOODLE PLATFORMI

  2. AKTIVNOSTI U USTANOVI (PMF, DEPARTMAN ZA HEMIJU, BIOHEMIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, UNIVERZITET U NOVOM SADU)

  Prvi deo kursa, koji obuhvata online aktivnosti,  otvara se mesec dana pre aktivnosti uživo. Da biste mogli da prisustvujete drugom delu potrebno je da pročitate sve postavljene materijale u 6 modula i uradite postavljene zadatke. Rok za predaju zadataka je najmanje tri dana pre početka drugog dela kursa.

  Drugi deo kursa realizuje se u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu i sastoji se od 3 radionice i diskusije o završenim aktivnostima i zadacima. 


  ORGANIZACIJA KURSA:

  Kurs je organizovan u pet modula:


  Svaki modul sastoji se od lekcija i aktivnosti za učesnike, testova za vežbanje i domaćih zadataka.   • DA SE UPOZNAMO

  • Modul 1: UPOZNAJTE SEBE DA BISTE RAZUMELI SVOJE STUDENTE


   PLANIRANI ISHODI UČENJA ZA MODUL:

   Nakon završetka aktivnosti u okviru modula učesnici su u stanju da:

   • definišu proces učenja,
   • nabroje različite tipove učenja,
   • nabroje i opišu faze u procesu razvoja znanja,
   • objasne razlike između dubinskog, površinskog i strategijskog pristupa učenju kod studenata  i između studenata sa različitim stilovima učenja.


   STRUKTURA MODULA:

   • Šta je učenje?
   • Faze u razvoju znanja
   • Stilovi učenja
   • Pristupi učenju


   MATERIJALI ZA UČENJE:

    

   Slika: CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)


  • Modul 2: KONSTRUKTIVNO USAGLAŠAVANJE


   PLANIRANI ISHODI UČENJA ZA MODUL:

   Nakon završetka aktivnosti u okviru modula učesnici su u stanju da:

   • definišu i napišu svrhu i ciljeve kursa,
   • opišu karakteristike konstruktivizma kao teorije učenja
   • nabroje tri osnovna elementa koncepta konstruktivnog usaglašavanja
   • definišu ukupno radno opterećenje studenta za neki kurs i navedu smernice za njegovo izračunavanje
   • odrede broj ESPB za neki kurs


   STRUKTURA MODULA:

   • Formiranje kursa
   • Evropski sistem prenosa bodova


   MATERIJALI ZA UČENJE:


    
   Slika: Videoplasty.com [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]


  • Modul 3: PLANIRANI ISHODI UČENJA


   Slika:Logan Ingalls - Task board, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19838361

   PLANIRANI ISHODI UČENJA ZA MODUL:

   Nakon završetka aktivnosti u okviru modula učesnici su u stanju da:

   • definišu ishode učenja,
   • objasne postupak za pravilno sastavljanje ishoda učenja
   • napišu ishode učenja za odbrani nastavni predmet
   • mapiraju ishode učenja u odnosu na nastavne teme
   • objasne značaj i nedostatke obrazovanja zasnovanog na ishodima učenja


   STRUKTURA MODULA:

   • PLanirani ishodi učenja


   MATERIJALI ZA UČENJE:


    
   Slika: Videoplasty.com [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]


  • Modul 4: AKTIVNOSTI POUČAVANJA I UČENJA


   Slika: https://www.flickr.com/photos/openmichigan/8179945335/

   PLANIRANI ISHODI UČENJA ZA MODUL:

   Nakon završetka aktivnosti u okviru modula učesnici su u stanju da:

   • nabroje oblike nastavnog rada i opišu njihove karakteristike
   • nabroje i opišu nastavne metode
   • kritički analiziraju prednosti i nedostatke šest oblika nastavnih aktivnosti (predavanja, seminar, timski rad, praktičan rad, studija slučaja, projektna nastava)
   • nabroje i opišu karakterisitke aktivnih oblika nastave


   STRUKTURA MODULA:

   • Oblici i metode nastavnog rada
   • Aktivna nastava (u drugom delu seminara)   Kada pročitate lekcije, izaberite jednu od šest grupa za radionicu u drugom delu seminara.


   MATERIJALI ZA UČENJE:

    

   Slika: Videoplasty.com [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

  • Modul 5: TEHNIKE OCENJIVANJA ZNANJA


   PLANIRANI ISHODI UČENJA ZA MODUL:

   Nakon završetka aktivnosti u okviru modula učesnici su u stanju da:

   • navedu oblike provere znanja,
   • opisuju razlike između dijagnostičkog testa, formativne i sumativne procene,
   • razvrstavaju zadatke prema Blumovoj taksonomiji,
   • pišu zadatke iz šest kategorija Blumove taksonomije za kognitivni domen,
   • navode prednosti testovske provere znanja,
   • konstruišu testove znanja primenjujući korake pripremne, konstrukcione i završne faze izrade,


   STRUKTURA MODULA:

   • Evaluacija znanja


   MATERIJALI ZA UČENJE:

   Slika: Videoplasty.com [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

  • ČESTITAM!

    
   ali ne i seminara. 
   Vidimo se 9. septembra u 9 sati u zgradi Rektorata.